تیم ما

ایده پردازان: علی سلطانی و فلور محمدی

بنیانگذاران: مهندس محمدصادق صالحی و علی سلطانی و مهندس فلور محمدی

مدیرعامل: مهندس علی سلطانی

شرکت ما